Skönhetsrådets sammanträden

Skönhetsrådet sammanträder i regel en gång i månaden under ordinarie möten men uppdrar också åt delegationsgrupper att förbereda rådets yttranden i olika ärenden. Delegationsgrupperna sammanträder i sin tur en gång i månaden.

Under det ordinarie mötet sammanträder rådet med ärenden föredragna av handläggare från andra förvaltningar medan delegationssammanträdena används för att bereda ärenden som bordlagts eller för att ge rådet en möjlighet att diskutera ärenden mer ingående. Till rådets sammanträden sänds det remitterade materialet ut till ledamöterna så att de kan läsa på ärenden och besöka platser på egen hand. Inga tjänsteyttranden föreligger i förväg. Besluten protokollförs under mötet och rådets diskussioner sammanställs av kansliet till remissyttranden.

Protokoll

Skönhetsrådets sammanträden är inte öppna. Har du frågor rörande föredragningslistor och protokoll kan du kontakta kansliet.

Möteshandlingar från Skönhetsrådets sammanträden från 2018 och framåt.

Ordinarie sammanträden

Delegationssammanträden

Kontakt

Skönhetsrådets kansli

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: skonhetsradet@stockholm.se